Inleiding
Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden en spelregels. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van een activiteit en/of een reservering/bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor je als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door.

Definities
1. Stichting Cultuurpad: gevestigd te Panningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 51513137 handelend onder de naam Stichting Cultuurpad inzake PadXpress. Hieronder verder benoemd als ‘PadXpress’.
2. Website: de website van Stichting Cultuurpad, te raadplegen via www.padxpress.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met de activiteit aanbieder of zich geregistreerd heeft op de website.
4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen aanbieder en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van PadXpress zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor PadXpress slechts bindend, indien en voor zover deze door PadXpress uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Totstandkoming overeenkomst
1. PadXpress bemiddelt via de website www.padxpress.nl tussen vraag en aanbod op het gebied van naschoolse activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar. PadXpress handelt zonder winstoogmerk.
2. Een ouder die zijn/haar kind inschrijft voor een activiteit gaat akkoord met de spelregels en de algemene voorwaarden. Dit betekent tevens dat de ouder rechtstreeks een overeenkomst aan gaat met de aanbieder. De aanbieder ontvangt de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de deelnemende kinderen. De rol van de PadXpress is bemiddelaar.

Spelregels

 1. Alle aanbieders hebben een ruime ervaring met het begeleiden van activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar. Zij zorgen ervoor dat de activiteiten veilig en verantwoord zijn.
 2. De naschoolse activiteiten starten zoveel mogelijk direct na schooltijd en vinden zoveel mogelijk op of rondom een school plaats. De precieze aanvangstijd is per activiteit verschillend.
 3. We gaan ervan uit dat ouders zelf op tijd hun kind(eren) brengen en weer ophalen. Wij zorgen dus niet voor vervoer. Oudere kinderen kunnen – in overleg met hun ouders – natuurlijk zelf komen.
 4. Alle kinderen van de basisscholen kunnen deelnemen aan naschoolse activiteiten die aangeboden worden per school, verzorgd door bekwame lesgevers. Kinderen die gebruik maken van naschoolse opvang, kunnen – in overleg met de BSO – ook deelnemen aan activiteiten. De BSO maakt hierover zelf afspraken met de ouders.
 5. De activiteit vindt plaats op vaste dagen en tijdstippen gedurende 1 of 1,5 uur voor een periode van 1 of meer weken. Daarna kunnen ouders/verzorgers of BSO-leidsters de kinderen weer ophalen. Er wordt vooraf en/of aansluitend geen incidentele opvang geboden.
 6. Inschrijven is alleen mogelijk via de website www.padxpress.nl.
 7. Niet elke activiteit is voor elke leeftijd. Bij de activiteit staat de doelgroep vermeld
 8. Na inschrijving verloopt de communicatie via e-mailberichten. Het is dus erg belangrijk dat uw mailadres klopt en dat uw spamfilter mails vanuit www.padxpress.nl en info@padxpress.nl toe staat.
 9. Voor iedere activiteit geldt een minimum en maximum aantal deelnemers (afhankelijk van de activiteit), waarbij de activiteit geannuleerd wordt bij een gebrek aan inschrijvingen (na de sluitdatum van de inschrijvingen).
 10. Indien uw kind niet kan deelnemen aan de activiteit, verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de contactpersoon van uw kern / gemeente telefonisch of via e-mail. Wij zullen de aanbieder op de hoogte stellen. Er wordt geen geld teruggegeven als de activiteit eenmaal gestart is, behoudens uitzonderingen.
 11. Als de begeleider van een activiteit ziek is of niet aanwezig kan zijn, wordt er indien mogelijk vervanging geregeld. Indien dit niet mogelijk is, wordt er zo snel mogelijk contact met de ouders opgenomen op de door u opgegeven telefoonnummers. De activiteit wordt dan ingehaald op een ander moment.
 12. Tijdens de activiteit is een veilige sfeer voor alle kinderen belangrijk. Er gelden daarom dezelfde omgangsregels als onder schooltijd.
 13. Door PadXpress wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door PadXpress afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. De aansprakelijkheid is alsdan beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
 14. Tijdens activiteiten worden regelmatig foto’s gemaakt. Soms worden deze foto’s gebruikt voor publicitaire doeleinden en/of geplaatst op de website van de PadXpress. Mocht u als ouder bezwaar hebben tegen het gebruik van foto’s van uw kunt, geef dit dan aan bij ‘uw gegevens’ in Mijn PadXpress.
 15. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevens in hun account op de PadXpress. Zijn er gegevens gewijzigd dan dienen de ouders dit zelf te wijzigen in hun account.

Prijzen en informatie
1. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Stichting Cultuurpad kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Stichting Cultuurpad afkomstige materialen zijn
dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
2. We streven ernaar de bijdrage zo laag mogelijk te houden om zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan de activiteiten. Dit hangt onder andere af van de duur en materialen die gebruikt worden. In een enkel geval is de bijdrage afhankelijk van de activiteit.

Betaling
1. Klant dient betalingen aan PadXpress volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. PadXpress is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
2. De deelnamekosten kunnen via www.padxpress.nl /mijn padxpress via iDeal betaald worden.
3. Betaling is mogelijk op het moment dat er genoeg aanmeldingen zijn voor de activiteit. Mogelijkheid tot afrekenen vind u dan terug in ‘Mijn PadXpress’. Als er nog geen genoeg aanmeldingen zijn is er sprake van een ‘reservering’.

Herroepingsrecht/retour
1. Deelname is niet vrijblijvend. Inschrijven betekent dat we er vanuit gaan dat uw kind elke week deelneemt.
2. Inschrijvingen en reserveringen zijn definitief en kunnen niet terug worden gedraaid.
3. Indien uw kind niet kan deelnemen aan de activiteit, verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij de contactpersoon van uw kern / gemeente telefonisch of via e-mail. Wij zullen de aanbieder op de hoogte stellen. Er wordt geen geld teruggegeven als de activiteit eenmaal gestart is, behoudens uitzonderingen.

Klachtenprocedure
1 Indien een klant een klacht heeft over een product (conform artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Stichting Cultuurpad, dan kan hij bij Stichting Cultuurpad telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid
Door PadXpress wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door PadXpress afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. De aansprakelijkheid is alsdan beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten

Slotbepalingen
1 Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stichting Cultuurpad gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Stichting Cultuurpad inzake PadXpress
Kerkstraat 32 5981 CG, Panningen
tel: 088-7307400
e: info@padxpress.nl
KvK 51513137
BTW NL850066323B01