1. INTRODUCTIE

PadXpress is een online platform van Stichting Cultuurpad. Stichting Cultuurpad geeft veel om uw privacy. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat wij ze altijd op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Stichting Cultuurpad – en aan haar gelieerde entiteiten – verzamelt tijdens uw interacties met Stichting Cultuurpad, zoals, maar niet beperkt tot, wanneer u een account aanmaakt op onze website www.PadXpress.nl, u inschrijft voor onze nieuwsbrief of van overige diensten gebruikmaakt die door Stichting Cultuurpad worden aangeboden.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN, DOEL EN GRONDSLAG GEGEVENSVERWERKING

Bij het gebruiken van onze website(s) en/of onze dienstverlening verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of overeenkomst mogen doen. 

Er is geen wettelijke verplichting om uw gegevens aan Stichting Cultuurpad te verstrekken. U kunt echter geen gebruik maken van alle diensten van Stichting Cultuurpad als u ons uw persoonsgegevens niet ter beschikking stelt. Het verstrekken van uw gegevens is geheel vrijwillig, maar noodzakelijk voor het aangaan of de uitvoering van de overeenkomst tot dienstverlening en/of gebruikmaking van alle faciliteiten van ons platform. Als u uw gegevens niet verstrekt, zult u geen juridische nadelen ondervinden, maar zult u niet kunnen genieten van alle diensten van Stichting Cultuurpad.

2.1 ONLINE PLATFORM
De website www.PadXpress.nl is een online platform ontwikkeld voor ouders en kinderen op zoek naar naschoolse activiteiten en talentontwikkeling.

Voor het aanmaken van een account op www.PadXpress.nl vragen wij de volgende persoonsgegevens van de ouder/verzorger ten behoeve van de inschrijving, betaling, aanmelding van en deelname aan activiteiten van diens kind(eren);

 •  Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • (nood)Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Adres + gemeente

Daarnaast vragen wij de volgende kind gegevens ten behoeve van de aanmelding van en deelname aan de georganiseerde activiteiten:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • School;
 • BSO (optioneel);
 • Foto (optioneel);
 • Bijzonderheden/allergieën (optioneel). 

De gegevens van uw bestellingen worden bewaard om u als gebruiker inzicht te geven in de ontwikkeling van het door u aangemelde kind en welke clubs hij/zij heeft gehad. Na inschrijving wordt via een lijst de informatie van het kind gedeeld met de workshopaanbieder, zo weet hij wie hij kan verwachten en waar hij rekening mee moet houden.

2.2 NIEUWSBRIEF
Wij houden u verder graag op de hoogte van onze activiteiten, acties en andere relevante informatie via een digitale nieuwsbrief. Dit ter informatie en inspiratie. Wij sturen u deze nieuwsbrieven enkel toe wanneer u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Schrijft u zich in voor de nieuwsbrief, dan vragen wij uw e-mailadres, voor- en achternaam en in welke gemeente u woont. 

2.3 WERKNEMERS
Stichting Cultuurpad verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens in overeenstemming met de AVG.

2.4 SOCIAL MEDIA
PadXpress is te vinden op social media, zoals Facebook. Als u deelneemt aan social media activiteiten als Facebook dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze site biedt voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw social-mediaprofiel(en).

Wij adviseren u de betreffende privacyverklaring, gebruiksovereenkomsten en verwante informatie door te nemen over het gebruik van uw persoonsgegevens in deze sociale media-omgevingen. 

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites, en uw instellingen op onze pagina’s, kan bepaalde informatie worden gedeeld.

Cultuurpad en PadXpress (en de aan Cultuurpad gebonden programma’s) kunnen op eigen initiatief berichten delen over de werkzaamheden van Cultuurpad of activiteiten die bij scholen en/of partners plaatsvinden waar Cultuurpad een aandeel in heeft gehad. In dit kader kan Cultuurpad ook berichten online gezet door scholen en/of experts over door haar (mede) georganiseerde activiteiten, delen. 

Plaatsing van beeldmateriaal waarop personen en kinderen staan doet Cultuurpad altijd conform de wetgeving. Cultuurpad plaats foto’s waarop kinderen zichtbaar zijn uitsluitend met toestemming van de ouders/verzorgers dan wel maakt de kinderen onherkenbaar. 

3. COOKIES

De websites van Stichting Cultuurpad maken enkel gebruik van functionele en/of analytische cookies, doch geen tracking cookies. Een cookiemelding is hier dus niet verplicht. 

4. BEWAARTERMIJNEN 

Stichting Cultuurpad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen die wij moeten naleven voor de gegevens die wij verzamelen.

5. UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Stichting Cultuurpad waarborgt uw privacy. De persoonsgegevens die wij verwerken, verstrekken wij niet aan derden voor direct marketing doeleinden van deze partijen.

Wij geven uw gegevens alleen aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn.

Ten behoeve van onze dienstverlening werken wij o.a. samen met: scholen, workshopaanbieders, webdesigner(s), webhosting bedrijf, accountantskantoren, arbodienst, pensioenfonds en betalingsprovider. 

Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten we een verwerkersovereenkomst, om ervoor te zorgen dat ook zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Voorts kunnen wij informatie indien nodig en met inachtneming van de AVG delen met overheidsinstanties en (overige) externe adviseurs. Deze perso(o)n(en) betracht(en) vanuit zijn (hun) functie geheimhouding en anders wordt een geheimhoudingsbeding overeengekomen.

6. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Stichting Cultuurpad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Stichting Cultuurpad maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens, zoals, doch niet uitsluitend:

beveiliging van netwerkverbindingen, toegangsbeheer, indringeralarm op bedrijfspanden, geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten en contracten met derden, (sub)verwerkingsovereenkomsten met derden en veilige wijze van opslaan van gegevensbestanden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het mailadres:  info@cultuurpad.nl.

 

7. UW RECHTEN

Op basis van de AVG heeft u de volgende rechten om een eerlijke verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten of aanvullen van de gegevens als deze niet kloppen;
 • het laten verwijderen van uw persoonsgegevens in verband met uw ‘recht om (online) vergeten te worden;
 • het laten beperken van de gegevensverwerking;
 • het recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking;
 • het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);
 • het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming; en
 • het recht op herroeping van toestemming, indien van toepassing.

Deze rechten zijn niet onbeperkt en absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voorts heeft u op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

Voor een snelle afhandeling vragen wij u om uw verzoeken over de uitoefening van uw rechten rechtstreeks te sturen naar : info@cultuurpad.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),  paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

8.  WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De nieuwste versie wordt op de website van PadXpress geplaatst: www.padxpress.nl.

Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

9. CONTACT

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:
E-mailadres: info@padxpress.nl
Stichting Cultuurpad
Kerkstraat 32
5981 CG Panningen
KvK nummer 51513137
Tel. 088-7307400

Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies kunnen gebruikt worden voor het bijhouden van statistieken, het optimaliseren van de website, integratie van social media en voor marketingdoeleinden.

cookies aanpassen
alle cookies accepteren

Lees meer over cookies in onze privacyverklaring.

deze cookies accepteren